Chi bộ Đảng: 18 Đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Quang Hoa Công đoàn: 42 công đoàn viên Chủ tịch công đoàn: Đ/c Đỗ Ngọc Bỉnh. Đoàn TNCSHCM: 8 Đoàn viên. Bí thư chi đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai Đội TNTP HCM: 724 Đội viên TPT Đội TNTP HCM: Đ/c Đỗ Thị Huân ...